خدا...

کودک فریاد کرد خدااااااااااا به من معجزه ای نشان بده...

و یک زندگی متولد شد اما کودک نفهمید...

کودک با ناامیدی گریست...

خدایا با من در ارتباط داشته باش بگذار بدانم انجایی...

بنابر این خدا پایین آمد و کودک را لمس کرد...

ولی کودک پروانه را کنار زد و رفت.....

                                               

/ 1 نظر / 26 بازدید